(De auteur van dit artikel is voorstander van een wereldwijde bitcoin-standaard en wil met dit artikel mensen informeren over het experiment in El Salvador, aangezien de main stream media dat weigert)

Centraal-Amerika

Het centraal-Amerikaanse land, de Republiek van El Salvador, kondigde vandaag aan om elke burger 30$ in bitcoin te geven, nadat de regering vorige week aankondigde om bitcoin als officiële munt te aanvaarden in het land.
Dit was niet alleen een wereldprimeur, maar tevens ook een rechtstreekse vingerwijzing naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) die het land niet uit het slop halen. …

deadeyes

Ik schrijf kortverhalen, technische info, verhalen en opinies over economie, maatschappij en het elven in Antwerpen.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store