gebouwen
Gebouwen in opbouw Nieuw Zuid Antwerpen bron

Intro

Meningen zonder nieuws

Deel 2 over de #nieuwsarmoede bij VRT, VTM

Over de teloorgang van onze klimaat- en milieudoelstellingen, en de absolute schandelijke passiviteit van de partij Groen, die dringend stevige concurrentie nodig heeft.

Klimaat en milieu zijn stilaan een bijzaak voor Groen.

deadeyes

Ik schrijf kortverhalen, technische info, verhalen en opinies over economie, maatschappij en het elven in Antwerpen.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store