Bitcoin is tijd

Dingen bijhouden

Ledger — Token

Tokens zijn tijdloos, ledgers niet

Gecentraliseerd munten slaan

Gecentraliseerde tijdsmeting

De tijd bijhouden, blok per blok

blokken en tijd

Tijd is een gebeurtenisketting

proof of time joke

Bewijs van tijd

Dit werkt omdat een krant moeilijk te vervalsen is en gemakkelijk te verifiëren. Het is moeilijk te vervalsen, omdat de voorpagina van vandaag verwijst naar de gebeurtenissen van gisteren, gebeurtenissen die de ontvoerder niet had kunnen voorspellen als het beeld weken oud zou zijn. Door de bevestiging of volmacht van deze gebeurtenissen is het beeld zelf al een bewijs dat de gijzelaar nog in leven was op de dag dat de krant verscheen.

A komt voor B

Causality and Unpredictability

Bewijs van publicatie

Tijdsbewijs

Tijdsbruggen bouwen

  1. De tijdstempel moet groter zijn dan de mediaan van de tijdstempel van de vorige 11 blokken
  2. De tijdstempel moet minder zijn dan de aangepaste netwerktijd plus twee uren. (Deze “aangepaste netwerktijd”, is eigenlijk een mediaan van de tijdstempels over alle bitcoin nodes waarnaar je geconnecteerd bent
BitCoin v0.01 ALPHA versie (2009)

Probabilistische Tijd

Conclusie

--

--

Ik schrijf kortverhalen, technische info, verhalen en opinies over economie, maatschappij en het elven in Antwerpen.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
deadeyes

deadeyes

106 Followers

Ik schrijf kortverhalen, technische info, verhalen en opinies over economie, maatschappij en het elven in Antwerpen.